21 شوال 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰۸:۵۷:۱۲
کد مطلب:  1229127
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای فعالیت های خدماتی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال وبختیاری (به صورت سود مدیریتی) به شرح ذیل می باشد.

موضوع مناقصه :

به اطلاع می رساند اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری در اجرای ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی بند (ب) الحاقی ماده 86 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف درموارد معین در نظر دارد فعالیت های خدماتــی مراکز آموزشی رفاهی و ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان ( حدود 46 فعالیت ) را به صورت سود مدیریتی به مدت یکسال در قالب مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

تمامی مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار و دریافت اسناد مناقصه درسامانه :از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه ی کثیر الانتشار به مدت یک هفته  می باشد.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت :هفده روز پــس از انتــشار آگهی نوبت دوم به شرح مندرج در سایت فوق می‌باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها :به شرح مندرج در سایت .

شرایط شرکت در مناقصه :

شرکت هایی که دارای شرایط ذیل می باشند می توانند در مناقصه شرکت نمایند .

  1. شرکت کنندگان می بایست دارای تأییدیه صلاحیت از مراجع ذیصلاح مربوط به سال 1399 و نیز توانایی انجام پرداخت حداقل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را دارا باشند .
  2. میزان تضمین شرکت درمناقصه 000/000/950 ریال  به صورت ضمانت نامه بانکی در وجه اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری دریافت و اصل آن را به دبیرخانه این اداره کل تحویل نمایند .
  3. شرکت برنده مناقصه موظف است حق الزحمه نیروهای خود را بر اساس مصوبه شورای عالی کار در سال 1399 پرداخت نماید .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : استان چهارمحال و بختیاری شهـرکرد بلوار ایت الله طالقانی روبروی مصلی حضرت امام خمینی (ره)  اداره کل آموزش و پرورش استـــان چهـارمحال و بختیـاری اداره تدارکات و خدمات تلفن : 32223273   . اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02127313131 دفتر ثبت نام : 03833352958 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه(www.setadiran.ir ) بخش ثبت نام ، پروفایل تأمین کننده ، مناقصه گر، موجود است.

 

فرحناز قائد امینی

مدیر کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری

به اشتراک بگذارید :