8 صفر 1443

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۰:۲۴:۴۸
کد مطلب:  1228002
درس نامه پایه اول تا ششم ابتدایی در آذربایجان شرقی منتشر شد
دریافت درسنامه پایه اول ابتدایی/ فارسی

با تولید و توزیع درسنامه های پایه های اول تا ششم ابتدایی، محتوای آموزشی این دروس برای استفاده معلمان، اولیا و دانش آموزان در سایت بارگزاری شد.

درس نامه ها برای پایه های اول تا ششم ابتدایی و با توجه به موضوعات درسی به گونه ای تدوین شده است که دانش آموزان و اولیا با مطالعه آن ها به راحتی می توانند دروس کتاب ها را یاد گرفته و تکالیف ارائه شده در کتاب و درسنامه ها را انجام دهند.

روند تولید درسنامه ها تا زمان ادامه تعطیلات اضطراری، برابر بودجه بندی کتب درسی همچنان ادامه خواهد داشت.

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 14: مهتاب

صفحات: صفحه ی 70 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 14: چشمه و چراگاه

صفحات: صفحه ی 71 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 15: ژاله و منیژه

صفحات: صفحه ی 74 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 15: کتاب خوانی

صفحات: صفحه ی 75 و 76 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 16: در بازار

صفحات: صفحه ی 81 تا 83 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 17:  سفر دلپذیر

صفحات: صفحه ی 85 - 87 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 18: علی و معصومه

صفحات: صفحه ی  88 - 89 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 18: مثل خورشید

صفحات: صفحه ی 90 - 92 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 19: حلزون

صفحات: صفحه ی 93 - 95 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

 

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 20: رضا

صفحات: صفحه ی 96 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 20: خاطرات انقلاب

صفحات: صفحه ی 97 - 98 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 21:  لاک پشت و مرغابی ها

صفحات: صفحه ی  101 – 102 - 103 کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

درسنامه  بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

ویژه دانش آموزان کلاس های چند پایه مدارس روستایی و عشایری استان

درسنامه ماده درسی: بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی

مبحث: درس 22:  پیامبر اعظم

صفحات: صفحه ی 105 – 106  کتاب بخوانیم

تهیه و تنظیم: معصومه آذری – آموزگار پایه اول ابتدایی منطقه عجب شیر

با همکاری:  محمد اشتیاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه

مسئول هماهنگی: اداره آموزش دوره دوم ابتدایی استان

 

 

به اشتراک بگذارید :