3 ذیقعده 1442

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۱:۵۲:۲۶
کد مطلب:  1199207
شرایط سخت 200 هزار معلم مدارس غیردولتی در روزهای کرونایی

روزنامه کیهان

عطف به مطلب مندرج در روزنامه کیهان به تاریخ 3 اردیبهشت99 باعنوان « شرایط سخت 200 هزار معلم مدارس غیردولتی در روزهای کرونایی» پاسخ سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به شرح زیر است:

1) مطابق ماده ۲۵ قانون تاسیس واداره مدارس ومراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی "کارکنان تمام وقت فاقد پوشش بیمه‌ای مدارس غیردولتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند. کارکنان پاره وقت فاقد پوشش بیمه‌ای نیز به نسبت ساعات انجام کار مشمول حمایت‌های مقرر در این ماده هستند. "  وهمچنین درماده 26 همان قانون "تعیین حقوق و مزایای کارکنان غیررسمی و رسمی غیرموظف این مدارس و مراکز به موجب قانون کار و ضوابط آن خواهد بود."

2)مطابق ماده 23 قانون تاسیس " به کارگیری کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی اعم از نیروهای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تأیید مؤسس یا نماینده حقوقی مؤسسان امکان پذیر است. معرفی کارکنان غیررسمی توسط مدیر جهت اعلام نظر گزینش آموزش و پرورش الزامی است." بنابراین کارکنان مدارس غیردولتی اعم از پرسنل آموزشی واداری به صورت نیروی آزاد به کارگیری شده وتعهدی برای استخدام ندارند.

3) به منظور رفاه حال معلمان وکارکنان اداری مدارس غیردولتی وبا دستور رئیس سازمان مدارس غیردولتی وتایید مقام عالی وزارت آموزش وپرورش وبا توجه به ادامه روند کار آموزشی دانش آموزان در دوران بروز بیماری کرونا به صورت مجازی، اعلام گردیده که کلیه حقوق، مزایا وحق بیمه کارکنان مدارس غیردولتی به صورت کامل پرداخت گردد و درصورتی که موسسین مدارس غیردولتی از پرداخت حقوق استنکاف نمایند معلمان وکارکنان می‌تواننداز طریق سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات با شماره 4317 وهمچنین از طریق سایتmosharekatha.ir درقالب گزارش مردمی اعلام تا با متخلفین مطابق ماده 35  و36 قانون تاسیس واداره مدارس ومراکز آموزشی وپرورشی غیردولتی برخورد قانونی صورت پذیرد.

به اشتراک بگذارید :