14 ذیقعده 1441

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۶:۵۵:۱۱
کد مطلب:  1052089
تفاهم نامه همکاری
سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاونت آموزش ابتدایی

سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و معاونت آموزش ابتدایی وزارت تفاهم نامه همکاری فی مابین امضاء کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، دکتر حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با حیکم زاده معاون آموزش ابتدایی  تفاهم نامه همکاری در مشهد مقدس امضاء کرد.

متن این تفاهم نامه به شرح ذیل می باشد:

 

 

تفاهم نامه همکاری

سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاونت آموزش ابتدایی

 

مقدمه :

     به استناد قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی و اساسنامه آن مصوب مجلس شورای اسلامی و به منظور تقویت ارتباط، هماهنگی و همکاری آموزشی، پرورشی و پژوهشی جهت ارتقاء کمی و کیفی اهداف، فعالیتها و اقدامات مشترک و به لحاظ بهره مندی از توانمندی های علمی، اجرایی و ظرفیت های متقابل سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاونت آموزش ابتدایی، این تفاهم نامه به شرح زیر منعقد می گردد:

ماده ۱- طرفین تفاهم نامه

این تفاهم نامه بین سازمان آموزش و پرورش استثنایی به نمایندگی­آقای دکتر سید جواد حسینی و معاونت آموزش ابتدایی به نمایندگی خانم دکتر رضوان حکیم زاده  منعقد می گردد که در این تفاهم نامه به ترتیب سازمان و معاونت نامیده می شوند.

ماده ۲- موضوع تفاهم نامه

همکاری دوجانبه برای ایجاد فرصت های برابر آموزشی، پرورشی و توانبخشی برای نوآموزان و دانش آموزان مدارس عادی و با نیازهای ویژه در راستای تحقق برنامه راهبردی آموزش و پرورش و ارتقاء شاخص های مرتبط، که منطبق بر وظایف تاکید شده در اسناد بالادستی و مصوبات قانونی باشد.

ماده ۳ – مدت تفاهم نامه

این تفاهم نامه از تاریخ امضای طرفین به مدت دو سال تحصیلی معتبر و بعد ازآن نیز قابل تمدید است.

ماده ۴ - تعهدات معاونت ابتدایی

۱-۴- تلاش در تأمین فضا و تجهیزات مناسب موردنیاز پایگاههای سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی و همچنین مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری و کلاس های مرجع

۲-۴- تسهیل شرایط آموزش و پرورش و توانبخشی دانش آموزان آموزش تلفیقی- فراگیر با هماهنگی سازمان براساس شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزش تلفیقی  فراگیر

۳-۴- پیگیری جهت تأمین منابع مالی طرح ها و برنامه های مشترک و مصوب از مراجع مربوط

۴-۴- همکاری در ترغیب اولیا کودکان بدو ورود به دوره دبستان و پیش دبستان در برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی و ایجاد زمینه های لازم برای توسعه آن

۵-۴- ایجاد تمهیدات لازم در خصوص برگزاری دوره های آموزشی ویژه مربیان پیش دبستانی جهت اجرای برنامه مداخله بهنگام نوآموزان دیر آموز

۶-۴- توجیه مسئولین ادارات کل، مناطق، شهرستانها و نواحی آموزش و پرورش استانها در زمینۀ اهمیت و الزام به همکاری جهت فعالیتهای مشترک

ماده ۵ - تعهدات سازمان

۱-۵- اجرای برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان پیش دبستان و بدو ورود به دبستان مطابق با دستورالعمل مقررات مربوط

۲-۵- تأمین تجهیزات تخصصی پایگاههای سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی و تأمین بسته های آموزشی

۳-۵- تأمین تجهیزات تخصصی مراکز دولتی آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری

۴-۵- آموزش منابع انسانی از طریق پشتیبانی علمی، تخصصی از آنان و نظارت بر ارایۀ خدمات آموزشی و تخصصی نوآموزان، در مراکز پیش دبستانی عادی به منظور اجرای برنامۀ مداخله های بهنگام تخصصی

۵-۵- تهیه بسته های تخصصی آموزشی و توانبخشی برای معلمان و والدین و دانش آموزان با نیازهای ویژه در آموزشهای تلفیقی - فراگیر دوره های پیش دبستان و ابتدایی

ماده ۶ – تعهدات مشترک

۱-۶- هماهنگی و همکاری در تدوین و تنظیم قراردادها و دستورالعمل ها در زمینۀ فعالیتهای مشترک، تلاش در جهت شناسایی موانع اجرایی و اقدام در رفع آنها، تأمین منابع مالی و استلزامات اجرای برنامه ها و طرحها .

۲-۶- همکاری و پیگیری در جهت تدارک تمهیدات لازم به منظور عملیاتی نمودن توسعۀ متوازن، مراکز آموزشی توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری در مراکز پیش دبستان و مدارس عمومی (عادی) برابر ضوابط مربوط .

۳-۶- همکاری در جهت اجرای دقیق دستورالعمل اجرایی برنامه سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی

۴-۶- همکاری در تدارک لازم جهت اجرای دقیق آیین نامه آموزش و پرورش تلفیقی – فراگیر کودکان و دانش آموزان با نیازهای ویژه.

۵-۶- همکاری در زمینۀ نیازسنجی، پیش بینی و برنامه ریزی دوره های ضمن خدمت، کارگاهها و همایش ها ی مرتبط با موضوع تفاهم نامه

۶-۶- اجرای دوره های ضمن خدمت و تأمین مدرس و تعیین اهداف، محتوا و سرفصلهای آموزشی با رویکرد نیازهای ویژه دانش آموزان جهت مربیان مراکز پیش دبستان و معلمان مدارس عمومی (عادی) و سایر عوامل مرتبط.

۷-۶- همکاری در جهت تدوین برنامه انعطاف پذیر و متناسب با نیازهای کودکان دیرآموز و ایجاد تغییرات لازم در فرایند آموزش

۸-۶- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مداخلات موثر و به موقع قبل از ورود به دبستان و حین تحصیل در دبستان

۹-۶- همکاری و هماهنگی جهت پیگیری و اجرای ماده ۱۷ و ۳۵ در خصوص تراکم و حق سختی کار معلمان و جذب نیروی حق التدریس  

۱۰-۶- تعامل و هماهنگی در خصوص ساماندهی و الزام ثبت نام نوآموزان پایه اول و شیوه نامه ارزیابی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی و زمانبندی لازم جهت پیشگیری از آسیب های بعدی

ماده ۷ –  نظارت و هماهنگی بر اجرای تفاهم نامه

۱-۷- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای این تفاهم نامه "شورای برنامه ریزی و توسعه فعالیت های مشترک" با عضویت مدیران ارشد دو حوزه، معاونین و کارشناسان مربوط در ستاد و متناظر بر آن در استان تشکیل می گردد  جلسات این شورا ماهانه برگزار می شود.

۲-۷- به منظور تمهید مقدمات و پیگیری مصوبات "دبیرخانه شورا "در محل سازمان مستقر خواهد شد.

۳-۷- در راستای برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی برنامه ها، کارگاههای تخصصی مشترک با حضور نمایندگان دو حوزه،کارشناسان مربوط و صاحبنظران تشکیل می­گردد. جلسات کارگروه حداقل دوبار در هر ماه تشکیل می شود.

 ماده ۸- مبادله

این تفاهم نامه با ۸ ماده ، ۲۴ بند در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ در دو نسخه که حکم واحد را دارند امضا و مبادله گردید.

                                               

 

         دکتر رضوان حکیم زاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                      دکتر  سیدجواد حسینی

          معاون آموزش ابتدایی                                                                                                                                                                                                                                                                                                    معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی

 

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید :