17 شوال 1443

گزارشات علمی و پژوهشی

ارائه مدل مناسب نظام تربیت معلم ایران بر اساس مبانی نظری و متن سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش

سنتز پژوهی تربیت فناورانه

بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران

تحلیل تطبیقی مفهوم «استعداد برتر» در انگاره معلّمانِ « مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و سند راهبردی کشور در امور نخبگان »

چکیده اقدام پژوهشی های منتخب هفته پژوهش 1398 

ارزشیابی آیین نامه پیشرفت تحصیلی و تربیتی دوره ابتدایی

طراحی و اعتبار بخشی چارچوب نظری  ارزشیابی شایستگی محور

مطالعه تطبیقی مقررات انضباطی 

طراحی و اعتبارسنجی مقوله‌های اخلاقی حرفه‌ای معلمین با تأکید بر تجارب جهانی و اسناد تحولی

بررسی رویکرد مناسب تربیت دینی در دوره ی ابتدایی

استخراج و صورت بندی اصول زیبایی شناختی تربیت برگرفته از مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

بررسی شاخص های اخلاق معلمی در نظام ارزشیابی معلمان با مبانی فلسفس تحول آموزش و پرورش

مقالات بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس تربیت معلم

تنوع و چند گونگی مدارس

تبیین مفهوم هویت در سند تحول بنیادین

گزارش پروژه جایگاه آموزش و پرورش مطالعه تطبیقی  

ارزیابی مدارس خارج از کشور

نظام رتبه بندی مدارس