17 شوال 1443

فرمت ارائه پیشنهاده پژوهش
طرح پیشنهادی تحقیق

« پیشنهاده پژوهشی»

عنوان طرح

 

1- عنوان طرح به فارسی:
    عنوان طرح به انگلیسی:

2- نام و نام خانوادگی مجری طرح:

 3- سوابق شغلی مجری طرح: 

ردیف

عنوان شغل

محل اشتغال

زمان اشتغال

از تاریخ

تا تاریخ

1

       

2

       

3

       

 

4- سوابق تحصیلات دانشگاهی مجری:

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

کشور

سال اخذ مدرک تحصیلی

فوق لیسانس         
دکتری         

 

5- سابقه فعالیت های تحقیقاتی مجری طرح در 5 سال گذشته  : (پژوهش های گزارش شده، مدون شده ، چاپ شده)

      5-1- تألیفات:

      5-2- آدرس مجری طرح:

 6- مشخصات همکاران مجری طرح:

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

آخرین مدرک تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک

سابقه اشتغال به تحقیق

نوع همکاری

               
               
               

 

7- اطلاعات مربوط به طرح تحقیق:

      7-1- مقدمه

      7-2- مسأله ( بیان مسأله):

      7-3 - اهمیت و ضرورت مسأله:

    7-4 -اهداف تحقیق:

    7-5- تحقیقات انجام شده و مرتبط در داخل و خارج از کشور

   7-6- سؤالات پژوهش یا فرضیه های تحقیق: ( همراه با ذکر دلایل توجیهی در خصوص فرضیه های تحقیق)

   7-7- روش شناسی تحقیق

       7-7-1- داده های مورد نیاز:

         7-7-2- ابزارهای اندازه گیری :

       7-7-3- جامعه و نمونه آماری و روشهای نمونه گیری

       7-7-4-طرح تحقیق ( بیان چگونگی اجرای تحقیق):

       7-7-5-شیوه های تجزیه و تحلیل

  7-8- مراحل اجرای تحقیق( برنامه زمانبندی اجرای تحقیق) 

مراحل اجرا

تاریخ شروع هر مرحله

تاریخ پایان هر مرحله

     


  8-هزینه های طرح:

        8-1- اطلاعات مربوط به هزینه های طرح (به تفکیک نوع فعالیت)
 

ردیف

عنوان فعالیت

مجری

واحد و حجم فعالیت

هزینه به هزار ریال

واحد فعالیت

حجم فعالیت

نرخ واحد

کل

             

جمع

   

جمع کل هزینه ها به ریال

   


         8-2-هزینه مسافرت:
 

ردیف

مبدأ

مقصد

تعداد مسافرت

نوع‌وسیله‌رفت و‌آمد

تعداد افراد

هزینه‌به‌ریال

             

جمع هزینه های مسافرت

 

      8-3- هزینه مواد و وسایل مورد نیاز:
 

ردیف

شرح کامل هزینه

تعداد

واحد شمارش

قیمت واحد

قیمت کل

           

 

       8-4-جمع هزینه های پروژه (اعتبارات درخواستی):
 

جمع هزینه فعالیت ها

 

جمع هزینه مواد ووسایل موردنیاز

 

جمع هزینه های مسافرت

 

جمع هزینه های پیش بینی نشده

          

جمع کل هزینه ها(اعتبارات درخواستی)