27 ربیع‌الثانی 1443

کمیته مدارس اتباع خارجی و بین الملل
احمدرضا دوراندیش
معاون شورای عالی آموزش و پرورش
تلفن محل كار : 82284312
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مکانیک دکترای برنامه ریزی درسی سوابق اجرایی: - مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار دانش - معاون برنامه ریزی آموزش های صنعت - عضو کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش - کارشناس مسئول گروه مکانیک - عضو کمیته کار دانش شورای عالی آموزش و پرورش - مسئول کمیسیون و کارشناس تخصصی برنامه ریزی رشته ساخت و تولید - مسئول کمیسیون و کارشناس تخصصی برنامه ریزی رشته نقشه کشی صنعتی - مدیر تضمین کیفیت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - عضو ستاد تحول ساختار و محتوای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه کارآفرینی برای تمام دوره های تحصیلی آموزش و پرورش - عضو کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش