27 ربیع‌الثانی 1443

کمیته مدارس اتباع خارجی و بین الملل
حسین ریاحی نژاد
مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی
تلفن محل كار : 82284034
سوابق تحصيلي : - كارشناسي ارشد برنامه ريزي درسي - لیسانس علوم تربیتی - فوق دیپلم دینی و عربی سوابق کاری و مسئولیت ها: - دبیر دوره راهنمایی تحصیلی - کارشناس بررسی محتوای برنامه های درسی شورای عالی - رییس دفتر دبیرکل شورای عالی - کارشناس بررسی هدفها، خط مشی نظام آموزشی و تغییر نظام - کارشناس مسئول امور کمیسیون خاص شورای عالی - کارشناس مسئول امور پشتیبانی و تنظیم آراء شورای عالی - دبیر کمیسیون های اجرائی - دبیر کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش - کارشناس مسئول تنقیح مصوبات و تنظیم آراء شورای عالی آموزش و پرورش - مدير كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي عضویت ها: - عضو شوراي نظارت بر مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غير دولتي شهر تهران - عضو كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي - دبير كميته مدارس غير انتفاعي وبژه اتباع خارجي - دبیر کمیته مدارس اتباع خارجی و بين المللي - عضو کمیته مستندسازی دستورالعمل های اداری وزارت آموزش و پرورش - عضو کمیته تخصصی بررسی قوانین و تدوین طرح ها و لوایح - عضو شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای دبیرخانه شورای عالی - دبیر گروه هماهنگی دبیرخانه شورای عالی سوابق علمی و پژوهشی: - همکاری در تهيه و تدوین اساسنامه و مقررات شبکه های آموزشی - بررسی علل عدم تعیین خط مشی های کلی آموزشي و پرورشي (پژوهش) - بررسی چگونگي انتصاب و وظایف مدیران دوره ابتدایی - نگاهی دیگر به انجمن اولیاء و مربیان ( مقاله) - نگاهی اجمالی به واژه تربیت(مقاله) - دانش آموزان باید در اداره مدرسه شریک باشند( ترجمه) - نیازهای مدرسه را تجزیه و تحلیل کنید( ترجمه) - نقش مدیریت مدرسه محوری(ترجمه) - ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان( مقاله) - بررسي و احصاء مصوبات منسوخ، اجرا نشده، ناقص اجرا شده و در تعارض شوراي عالي آموزش و پرورش( پژوهش) - تاثير ارزشيابي توصيفي بر پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي( پژوهش) - همكاري در تدوين و چاپ محموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش در سنوات مختلف - شوراي عالي آموزش و پرورش و گذري بر وظايف واحد تنقيح مصوبات و تنظيم آراء