27 ربیع‌الثانی 1443

کمیته مدارس اتباع خارجی و بین الملل
غلامرضا کریمی
رئیس مرکز امور بین الملل و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور
تلفن محل كار : 82281111
سوابق تحصیلی: - دکتری سوابق کاری و مسئولیت ها: سوابق علمی و پژوهشی: