27 ربیع‌الثانی 1443

کمیته مدارس اتباع خارجی و بین الملل
محمود امانی طهرانی
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
تلفن محل كار : 88309268
سوابق تحصیلی: دکترای آموزش علوم – برنامه ریزی kcl مسئولیت ها و سوابق مدیریتی: مدیر کل دفتر تالیف سوابق علمی و پژوهشی: دارای تألیفات مختلف کتاب های درسی و علمی ، ترجمه و مقالات علمی متعدد