12 صفر 1443

کمیسیون معین شورای عالی
خاطره خانزاده
رئیس گروه کمیسیون معین
تلفن محل كار : 82284078