12 صفر 1443

کمیسیون معین شورای عالی
علیرضا کمرئی
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش
تلفن محل كار : 82281111