12 صفر 1443

کمیسیون معین شورای عالی
قاسم احمدی لاشکی
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش
تلفن محل كار : 82281111