12 صفر 1443

کمیسیون معین شورای عالی
موسی الرضا کفاش
مدیر کمیسیون معین
تلفن محل كار : 82284079
2- کارشناسی ارشد: برنامه ریزی فرهنگی 3 . پیشینه پژوهشی(عنوان پژوهش و سال انجام آن) -نیازسنجی فرهنگی دانش آموزان دوره متوسطه - جهانی شدن و آموزش و پرورش - نقش رهبری در اثربخشی سازمان - بررسی علل و عوامل انحرافات اجتماعی - عدالت از منظر پیامبر اکرم(ص) مدیریت فرهنگی یا فرهنگ مدیریتی 4 .تألیفات: الف)کتاب‌ها (نام کتاب، تالیف/ترجمه، ناشر، سال و محل انتشار)- حداکثر10 عنوان: ب) مقالات (عنوان مقاله، تدوین/ترجمه، سال و محل انتشار) - حداکثر15 عنوان 5. سوابق شغلی و مسئولیت‌های اجرایی (به ترتیب از آخرین سمت): -مدیر کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش -مدیر روابط عمومی شورای عالی آموزش و پرورش -رئیس گروه تحقیقات و تالیفات سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان -معاون پرورشی -رئیس سازمان دانش آموزی -کارشناس امور فرهنگی و هنری -دبیر(علوم اجتماعی، دین و زندگی، عربی و مربی تربیتی) 6. اختراعات، ابتکارات و نشان‌ها: 7.علائق و مهارت‌های تخصصی: 8.معرفی حداقل 5 صاحب نظر، متخصص یا کارشناس خبره در حوزه وظایف شورای عالی موجب امتنان است.