16 ذیحجه 1441

محمد علی واقعی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی
سکینه طیبی
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
محمد رضا خسروی
سمت : معاونت پژوهش،برنامه‌ریزی‌ و آموزش نیروی انسانی‌
رضا یکه خانی
سمت : معاون آموزش متوسطه
مهدی گلدانی مقدم
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
فرشید جعفری
سمت : معاون پرورشی
محمد زمانی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
مهدی مرتضوی شهرستانک
سمت : معاون سواد آموزی