18 رجب 1442

محمد اعتدادی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان
سیدمحمد میرپور
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
محمد رضا ناظم زاده
سمت : معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
مهدی اسماعیلی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
لیلا سادات ابطحی
سمت : معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
عبدالرضا رئیسی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
محمد اسماعیل زاده
سمت : معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
علیرضا محمودی
سمت : رییس اداره ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان
رحمت الله ممیز
سمت : مشاور مدیرکل در امور نواحی و مناطق آموزش و پرورش استان اصفهان