3 صفر 1442

حسنعلی اصغری
سمت : مدیر کل
محمد فیروزی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی (سرپرست)
نجم الدین فلاح شکراوی
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
توفیق محمدحسینی
سمت : معاونت آموزش متوسطه
سیدیدالله حسینی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
علی انصاری
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
عین اله صادقی نیارکی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
کبری جعفربگلو
سمت : معاون سواد آموزی