14 شوال 1443

نقی سیاهکالی مرادی
سمت : مدیر کل
حسن رحیم خانی
سمت : سرپرست معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع
توفیق محمدحسینی
سمت : معاونت آموزش متوسطه
سیدیدالله حسینی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
حسین محمدزاده
سمت : سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی
صالح یاوری
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
ابوالفضل فلاح ابراهیمی
سمت : سرپرست معاونت سواد آموزی