22 جمادی‌الثانی 1441

علیرضا کاظمی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی وزیر