14 جمادی‌الثانی 1443

علیرضا سعدی پور
سمت : مدیرکل
بهروز منصورکیایی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
علی دهقان
سمت : معاون آموزش متوسطه
محمد شعبانی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
قربانعلی سهرابی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
سید حسین نصیری
سمت : معاون هماهنگی
داود تقی نیا
سمت : معاون سوادآموزی
علی سهرابی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع