20 جمادی‌الثانی 1443

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

 اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در نظر دارد نسبت به انتخاب مستأجر مجموعه باغات هنرستان کشاورزی شهرستان دماوند از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی اقدام نماید .

از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی واجد شرایط که دارای فعالیتها و تخصص های مرتبط با امر فوق بوده و تمایل به شرکت در مزایده فوق را دارند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرایط مختصر کار :

الف: اجاره مجموعه باغات سیب هنرستان کشاورزی شهرستان دماوند به مساحت تقریبی 90 هکتار باغ سیب

ب: مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 000/200/172/3 ریال از نوع ضمانت نامه بانکی با اعتبار سه ماهه یا فیش واریز نقدی به شماره حساب 4074031207865518 در وجه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران(به نام تمرکز وجوه سپرده بودجه عمومی) نزد بانک مرکزی می باشد.

ج: محل دریافت اسناد مزایده:

محل دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به http://setadiran.ir انجام می پذیرد.

د: مهلت ارسال اسناد و زمان و مکان گشایش پیشنهادها

مهلت ارسال اسناد : تا تاریخ 20/06/1400 تا ساعت 8 صبح

زمان و مکان گشایش پیشنهادها و نیز سایر شرایط و توضیحات در اسناد مزایده قید می گردد.

توجه : کلیه مراحل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس http://setadiran.ir انجام می شود.

تلفن تماس 55043596  آدرس اینترنتی : www.teo.ir

اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران