17 شوال 1443

آزمون استخدام پیمانی سال 1399

آموزش و پرورش مازندران اطلاعیه نحوه برگزاری مصاحبه گزینشی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی سال 1399را منتشر کرد؛

جدول زمان بندی