17 شوال 1443

اطلاعیه شماره 6 آزمون استخدامی

زمانبندی مصاحبه استخدام پیمانی خواهران و برادران سهمیه آموزش و پرورش مازندران سال 1399 در قالب اطلاعیه شماره 6 منتشر شد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ متن اطلاعیه به شرح زیر است:

جدول زمانبندی خواهران

جدول زمانبندی برادران