22 شوال 1443

صدور کارت شناسایی پرسنل

با احترام

نظر به صدور کارت شناسایی پرسنل کشور در نیمه دوم آبانماه، توجه به مواردذیل ضروری است؛

  1. همکاران محترم دارای تغییر سمت (همکارانی که سمت آنها در کارت شناسایی درج شده است) برای تایید سمت جدید در سامانه، از حراست محترم اداره خود پیگیری نمایند.
  2. جهت صدور کارت شناسایی جدید برای همکارانی که تغییر سمت یا محل خدمت دارند، می بایست در سامانه کارت شناسایی، وضعیت کارت قبلی عنوان «تحویل به فرد» ثبت شده باشد. در غیر اینصورت جهت حل مشکل از حراست محترم اداره خود پیگیری نمایند.
  3. همکاران محترم متقاضی کارت شناسایی، تا 15 آبانماه فرصت دارند در سامانه کارت شناسایی درخواست خود را ثبت نمایند.
  4. همکارانی که کارت شناسایی آنها سرقت شده است می بایست درخواست صدور کارت المثنی را به همراه مدارک گزارش کلانتری به حراست اداره خود تحویل نمایند تا در ادامه درخواست کارت المثنی برای ایشان توسط حراست در سامانه ثبت گردد.
  5. همکارانی که کارت شناسایی آنها مفقود شده است در صورت ارائه گزارش مفقودی به حراست محل خدمت خود، دو ماه پس از تاریخ گزارش، در خواست کارت شناسایی برای آنها در سامانه توسط حراست محل خدمت ثبت می گردد.