22 شوال 1443

به پویش مردمی آجر به آجربپیوندیم/با " آجر به آجر" در احداث و بازسازی مدارس استان مشارکت کنیم

مردم شریف و عزیز استان زنجان می‌توانند حتی با اهدای هزینه یک آجر در ساخت مدرسه مشارکت کنند.

مدرسه خانه دوم همه ما و نماد فرهنگ جامعه است . دست به دست هم دهیم و با همت و تلاش مضاعف ،همراهی و همدلی در احداث ، بازسازی و تجهیز مدارس استانمان مشارکت کنیم.

کمک های کوچک و اندک تک تک ما ، مدارسی بزرگ برای فرزندان این دیار از ایران اسلامی خواهند ساخت.

آموزش و پرورش استان تلاش می کند تا با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود و استفاده از نظرات و اندیشه های همه صاحبان اندیشه و خرد از این فرصت مغتنم برای توسعه مشارکت مردم در امر مدرسه سازی و مدرسه یاری بهره مند شود.