16 ربیع‌الاول 1443

طرح پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

براساس تصمیم پژوهشگاهی مطالعات آموزش و پرورش مبنی بر ارزشیابی طرح پژوهشی از سامانه شاد و تدریس تلویزیونی در دوره قرنطیه ناشی از شیوع ویروس کرونا لینک پرسشنامه الکترونیکی از طریق سامانه شاد در دسترس دانش آموزان دوره اول و دوره دوم متوسطه قرار می گیرد لطفا پسشنامه را تکمیل و ارسال نمائید.

https://Survey.porsline.ir/s/BEVPaXU