20 ربیع‌الاول 1443

ابلاغ دستورالعمل نقل وانتقالات مرحله دوم فرهنگیان برون استانی سال تحصیلی 1400-1399

راساس آن تعداد از معلمان رسمی و پیمانی ارجمند که واجدشرایط دستورالعمل بوده و تمایل به انتقال و جابه جایی به خارج استان دارند می توانند پس از مطالعه دقیق دستورالعمل و در صورت داشتن شرایط مندرج در بخشنامه ، از تاریخ 99/5/08 تا مورخ 99/5/15 با مراجعه به کارشناسی امور اداری و تشکیلات مدیریت یا اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود ، نسبت به ثبت نام در سامانه اینترنتی profile.medu.ir  و  سپس در همین مهلت نسبت به ارائه مدارک و مستندات خود که به واسطه آن از امتیاز  خاصی برخوردار شده اند ، به کارشناسی امور اداری و تشکیلات مدیریت یا اداره آموزش و پرورش محل خدمت فعلی خود  اقدام نمایند.

مشاهده دستورالعمل نقل و انتقال مرحله دوم

https://medu.ir/portal/fileLoader.php?code=53aa68142d94ca380d3f351596099900