15 شوال 1443

برنامه حضور مدیر کل آموزش و پرورش در سامانه(سامد )

با عنایت به بند 8-4 نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد (مصوبه شماره 206/92/6330 مورخ 1392/04/05 شورای عالی اداری ) مبنی بر ضرورت حضور استاندار محترم بهمراه مدیران ذیربط استان در محل سامد استانداری، بمنظور پاسخگویی مستقیم با مردم و همچنین مکاتبه شماره 98298-/1396/08/09 مدیر کل محترم ارتباط مردمی و سفر های مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در این خصوص ،جدول زمانبندی حضور جنابعالی در برنامه مذکور به شرح ذیل ارسال می گردد.

با عنایت به اهمیت موضوع و تاثیر آن در نمره ارزیابی سالانه مدیران و دستگاههای اجرایی و نظارت همزمان و برخط مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری برحضور مدیران وفق برنامه اعلامی (جدول ذیل) شایسته است

ترتیبی اتخاذ فرمایید ضمن اطلاع رسانی موثر (وب سایت اداره کل ،نصب بنر در معرض دید ارباب رجوع،اطلاع رسانی به ادارات شهرستانی و...)در موعد مقرر در محل مقرر در محل سامد استانداری شخصا حضور بهم رسانید .

برنامه حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز 1397/06/21 چهارشنبه ساعت 10:30_9 در سامانه سامد و پاسخگویی به صورت برخط به متقاضیان انجام می شود.