15 شوال 1443

نقل و انتقال اضطراری

« نقل و انتقال اضطراری »

با عنایت به اطلاعیه شماره 41-97 وزارت متبوع نقل و انتقال اضطراری فرهنگیان از تاریخ 97/06/17لغایت 97/06/19 انجام خواهد شد . همکاران متقاضی انتقال بـرون استانـیمی بایست تقاضای کتبی خود را همراه با مدارک لازم از هم اکنون به منظور ثبت در سامانه ، بررسی و اعلام نظر به امور اداری منطقه مبــداء خود ارائه نمایند

متقاضیان انتقال درون استانــیبا مراجعه به سامانه enteghal.medu.ir پس از ثبت نام ، پرینت ثبت نام خود را همراه با مدارک لازم به امور اداری منطقه مبداء خود تحویل نمایند .