21 صفر 1441

پرداخت وجوه فطریه

همکاران محترم که تمایل به مشارکت در این امر خیر و ماندگار را دارند وجوه فطریه خود را به شماره حساب مرکز نیکوکاری تربیت به شماره 110102503002 نزد بانک صادرات شعبه ابوریحان قابل واریز در تمامی شعب و انتقال به صورت کارت به کارت به شماره کارت مجازی 6037691980014195 به نام مرکز نیکوکاری تربیت اداره کل آموزش و پرورش استان واریز نمایند.