19 شوال 1443

 • تلفنخانه و ستاد اسکان - داخلی: 101
  03155444020
 • مدیریت - داخلی: 200
  03155440107
 • روابط عمومی - داخلی: 209
  03155469093
 • ارزیابی عملکرد و شکایات - داخلی: 204
  03155440332
 • حراست - داخلی: 210
  03155441090
 • امور شاهد - داخلی: 206
  03155449092
 • مشارکت های مردمی - داخلی: 206
  03155467575
 • سنجش و ارزشیابی تحصیلی(عمومی) - داخلی: 207
  03155463940
 • سنجش و ارزشیابی تحصیلی(متوسطه) - داخلی: 208
  03155448600
 • نهضت سوادآموزی - داخلی: 202
  03155473010
 • امور جوانان و بانوان - داخلی: 201
  03155471236
 • حقوقی - داخلی: 211
  03155448366
 • گزینش - داخلی: 212
  03155442822
 • نمایندگی جوشقان قالی
  03155662332
 • نمایندگی نیاسر
  03155722424
 • نمایندگی قمصر
  03155642141
 • کانون بازنشستگان - داخلی: 269
  03155453020
 • بسیج فرهنگیان - داخلی: 253
  03155461200
 • انجمن اولیا و مربیان - داخلی: 203
  03155449444
 • کانون بازنشستگان - داخلی: 269
  03155453020
 • معاون آموزش ابتدایی - داخلی: 213
  03155471235
 • آموزش ابتدایی - داخلی: 214
  03155445511
 • تکنولوژی گروه های درسی - داخلی: 215
  03155468584
 • معاون متوسطه - داخلی: 216
  03155447676
 • آموزش متوسطه دوم - داخلی: 217
  03155447522
 • آموزش فنی وحرفه ای - داخلی: 219
  03155446009
 • آموزش متوسطه اول - داخلی: 220
  03155449815
 • پژوهش سرای دانش آموزی
  03155452020
 • گروه های درسی متوسطه
  03155402250
 • معاون پرورشی - داخلی: 243
  03155468483
 • تربیت بدنی(برادر) - داخلی: 244
  03155455365
 • تربیت بدنی(خواهر) - داخلی: 245
  03155471402
 • کلوپ ورزشی شهدای دانش آموز
  03155458800
 • اقامه نماز - داخلی: 246
  03155450023
 • بهداشت وپیشگیری - داخلی: 249
  03155446299
 • مرکز مشاوره
  03155460013
 • مرکز مشاوره
  03155442876
 • فرهنگی هنری - داخلی: 247
  03155447779
 • سازمان دانش آموزی - داخلی: 248
  03155447714
 • کانون جوانه ها
  03155451980
 • کانون الزهرا(سلام الله علیها)
  03155446008
 • دارالقرآن کریم کاشان
  03155456492
 • دارالقرآن کریم کاشان
  03155458557
 • اردوگاه لقمان حکیم
  03155642300
 • معاون پژوهش - داخلی: 250
  03155454145
 • ارتقای مهارت های حرفه ای - داخلی: 251
  03155445279
 • بودجه وبرنامه ریزی - داخلی: 235
  03155454144
 • پژوهش
  03155455445
 • فناوری اطلاعات وآمار - داخلی: 252
  03155449988
 • کتابخانه ومرکزتحقیقات
  03155402252
 • مرکز آموزش ضمن خدمت گلچهرگان
  03155247363
 • معاون مالی و برنامه ریزی - داخلی: 222
  03155441919
 • امور اداری (کارشناس مسئول) - داخلی: 223
  03155445711
 • اموراداری - داخلی: 224
  03155445711
 • اموراداری - داخلی: 225
  03155445711
 • اموراداری - داخلی: 226
  03155445711
 • بایگانی - داخلی: 228
  03155442337
 • امور مالی (کارشناس مسئول) - داخلی: 229
  03155442570
 • امور مالی- داخلی: 230
  03155442570
 • اموراموال - داخلی: 231
  03155442570
 • امورمالی - داخلی: 232
  03155442570
 • اموراداری بازنشستگان - داخلی: 227
  03155445060
 • امورمالی بازنشستگان - داخلی: 233
  03155442570
 • صندوق علوی
  03155441812
 • تعاون ورفاه کارکنان - داخلی: 234
  03155452422
 • خانه معلم قمصر
  03155642442
 • پشتیبانی وتغذیه رایگان(کارشناس مسئول) - داخلی: 237
  03155448100
 • تغذیه رایگان وامورحمل ونقل - داخلی: 238
  03155442223
 • پشتیبان وتغذیه رایگان(مسئول کارپردازی) - داخلی: 239
  03155444777
 • پشتییبانی وتغذیه رایگان(امورعمران) - داخلی: 240
  03155440040
 • دبیرخانه(مسئول) - داخلی: 241
  03155440040
 • دبیرخانه(اتوماسیون) - داخلی: 242
  03155461616
 • دبیرخانه(فاکس دبیرخانه)
  03155443611
 • درمانگاه فرهنگیان
  03155574010
 • درمانگاه فرهنگیان
  03155574011
 • رستوران فرهنگیان
  03155540777
 • تعاون مسکن فرهنگیان
  03155422220
 • کارگاه هفتم تیر
  03155426011
 • انبارکتاب
  03155311816
 • کد پستی
  08714687711
 • Dbr1769@Isfedu.ir
  11111111111