4 صفر 1442

 • مدیر کل آموزش و پرورش استان
  32624995-32623270
 • مشاورامور عمرانی مدیر کل
  017-32627588
 • اداره روابط عمومی
  017-32622173
 • ادراه حراست
  32622363
 • اداره ارزیابی عملکرد
  32620614
 • اداره مشارکت های مردمی
  32621044
 • کارشناس مسئول شورای آموزش و پرورش
  32620831
 • کارشناس غیردولتی
  32622703
 • کارشناس مسئول شاهد
  32624003
 • کارشناس مسئول اموربانوان
  32620831
 • گروه انجمن اولیا
  32621005
 • اداره حقوقی
  32623470
 • هسته گزینش
  32340544-32332635
 • هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
  32158530
 • اداره سنجش
  32620345
 • اداره استعدادهای درخشان
  32625130
 • دفترمعاون آموزش متوسطه
  32621290
 • رئیس گروه متوسطه نظری
  32625773
 • رئیس اداره دوره اول متوسطه
  32625113
 • گروه تکنولوژی آموزشی نظری
  3332910-3320500
 • رئیس گروه تکنولوژی و گروه های آموزشی نظری
  32159190
 • رئیس اداره فنی و حرفه ای و کارودانش
  32624114
 • معاون پژوهش،برنامه ریزی و منابع انسانی
  32624696
 • اداره فن آوری و اطلاعات
  32624426-32620578
 • رئیس اداره برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی
  32623102
 • گروه طرح و برنامه
  32622433
 • پژوهشکده
  32339925-32359926
 • معاون تربیت بدنی و سلامت
  32622711
 • رئیس اداره تربیت بدنی
  32622373
 • کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران
  32622373
 • کارشناس سلامت و تندرستی
  32622705
 • رئیس اداره پیشگیری
  32622009
 • دفتر معاون آموزش ابتدایی
  32625426
 • رئیس گروه آموزش ابتدایی(دوره اول)
  32622702
 • رئیس اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی ابتدایی
  32620930
 • اداره عشایر
  32620930-32627588
 • دفترمعاون پرورشی و فرهنگی
  32621351
 • رئیس اداره فرهنگی و هنری
  32622664
 • کارشناس مسئول فرهنگی و هنری
  32621193
 • رئیس اداره امورتربیتی
  32624922
 • رئیس اداره امورقرآن، عترت و نماز
  32622704
 • گروه مشاوره تربیتی
  32621390
 • مرکز مشاوره
  32326737
 • رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزی
  32326737
 • مسئول بسیج فرهنگیان
  32624427-32622811
 • کانون طه و سازمان دانش آموزی
  32422004
 • رئیس سازمان دانش آموزی و کانون طه
  32426044
 • کانون فرهنگی تربیتی دخترانه آفرینش
  32252030
 • دفترمعاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
  32620371-32625772
 • اداره راهبری مکاتبات و اسناد(دبیرخانه)
  32625425-32620362
 • کارشناس اتوماسیون اداری(بایگانی)
  32623007
 • رئیس اداره امور اداری و تشکیلات(کارگزینی)
  32622969
 • کارشناس مسئول استخدام/نقل و انتقالات
  32621183
 • کارشناس مسئول مزایا و ترفیعات شاغلین
  32622701
 • کارشناس مسئول حقوق و مزایا بازنشستگان
  32622701
 • کارشناس مسئول تشکیلات
  32622701
 • رئیس اداره تعاون و رفاه فرهنگیان
  32625112
 • نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان
  32625112
 • ذیحسابی
  32620361
 • امور مالی بازنشستگان و موظفی
  32621970
 • کارشناس مسئول دریافت و پرداخت
  32626648
 • امین اموال
  32621970
 • اداره برنامه و بودجه
  32623481
 • اداره امور مالی
  32623795
 • کارشناس مسئول اعتبارات
  32622190
 • کارشناس مسئول تغذیه شیرمدارس
  32622190
 • رئیس اداره پشتیبانی و تدارکات
  32624700
 • معاون اداره پشتیبانی و تدارکات
  32627253
 • کارشناس خرید
  32622270
 • کارپرداز
  32625770
 • کارشناس کتب درسی
  32627589
 • امورنقلیه
  32622700
 • انبار
  32622979
 • انبارکیانشهر
  32627175
 • نگهبانی
  32620830
 • دفترمعاون سواد آموزی
  32623472
 • رئیس اداره سنجش سوادآموزی
  32620832
 • رئیس اداره سواد آموزی/کارشناس مسئول واگذاری ها
  32627582-32620832
 • مدیرآموزش و پرورش استثنایی استان
  32127000
 • معاون آموزش و پرورش استثنایی استان
  32127001
 • کارشناس ناشنوایان و نابینایان
  32136444
 • کارشناس مشاوره و روابط عمومی
  32137550
 • کارشناس آموزش کم توان ذهنی
  32133323
 • دفترمدیر کل نوسازی
  32480160
 • درمانگاه فرهنگیان گرگان
  32222165
 • خیرین مدرسه ساز
  32221777
 • پذیرش باشگاه فرهنگیان
  32545277-32543102
 • امورقراردادهای باشگاه فرهنگیان گرگان
  32543104
 • دانشگاه فرهنگیان پردیس برادران
  32421182
 • دانشگاه فرهنگیان پردیس خواهران
  32329869
 • شرکت تعاونی بهسازان فرهنگ و اقتصاد گلستان
  32627587
 • هیأت تخلفات اداری
  01732620346