14 شوال 1443

 • اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات
  028-33341627
 • تلفن خانه
  028-33341172
 • اداره روابط عمومي
  028-33327904
 • دورنگار(فکس) اداره روابط عمومی
  028-33345455
 • آدرس اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین
  خیابان شهید بابایی-خیابان شهید دستغیب کدپستی 3414613685
 • ایمیل دستگاه caspian@medu.ir
  02833341172
 • دفتر مدیر کل
  02833348889
 • معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع
  02833348647
 • معاونت آموزش متوسطه
  02833348474
 • معاونت آموزش ابتدایی
  02833363506
 • معاونت پرورشی و فرهنگی
  02833346146
 • معاونت تربیت بدنی و سلامت
  02833346361
 • معاونت سواد آموزی
  02833353317