15 جمادی‌الثانی 1443

 • تلفن خانه
  02532937541
 • معاونت تربیت بدنی و سلامت
  32909545
 • معاون توسعه منابع و پشتیبانی
  32938025
 • گروه انجمن اولیاء و مربیان (رئیس گروه و كارشناسان)
  32936519
 • كارشناسان ارزیابی عملكرد و پاسخگویی
  32938018
 • 15 كارشناس پاسخگویی( دبیرخانه گزینش )
  32937538
 • كارشناس مسئول فناوری اطلاعات
  32937548
 • اداره تعاون و امور رفاهی كاركنان
  32938028
 • سامانه پیامکی ارتباطات مردمی با مدیر کل
  10009125517572
 • دفتر مدیرکل
  32937549
 • کارشناس مسئول امور اداری بازنشستگان
  02532937545
 • کارشناس مسئول استخدام
  02532922416
 • اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
  02532938017
 • اداره سنجش آموزش و پرورش
  02532938038
 • رییس اداره مشارکت های مردمی
  02532914322
 • کارشناس مدارس غیردولتی
  02532914324
 • کارشناس سنجش آموزش و پرورش
  02532938038
 • کارشناس امور شاهد
  02532938022
 • رییس اداره حقوقی
  02532938021
 • کارشناس آموزش از را دور
  02532914325
 • کارشناس مسئول امور شوراهای منطقه ای آموزش وپرورش
  02532914325
 • مشاور اجرایی مدیر کل
  02532914049
 • اداره آموزش و پرورش استعدادهای درخشان
  02532942575
 • اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
  02532938037
 • رییس اداره آموزش دوره اول ابتدایی
  02532938032
 • رییس اداره آموزش دوره دوم ابتدایی
  02532938032
 • رییس اداره فرهنگی و هنری
  02532938023
 • رییس اداره امور قرآنی و نماز وعترت
  02532938041
 • رییس گروه تحقیق و پژوهش
  02532938024
 • کارشناس ارتباط با پردیس های دانشگاهی ومتعهدین خدمت
  02532937547
 • کارشناس مسئول تربیت بدنی وفعالیت ھای ورزشی پسران
  02532938042
 • کارشناس تربیت بدنی دختران
  02532907583
 • رییس اداره مراقبت دربرابر آسیب های اجتماعی
  02532932012
 • کارشناس سلامت و تندرستی
  02532902232
 • کارشناس مسئول تربیت بدنی دختران
  02532907583
 • کارشناس مسئول حقوق و مزایا
  02532938040
 • رییس اداره تعاون
  02532938028
 • کارشناس مسئول اموربازنشستگان
  02532937545
 • کارشناس اتوماسیون اداری
  02532938030
 • کارشناس در آمد های اختصاصی
  02532937162
 • کارشناس آموزش دوره اول متوسطه
  02532911033
 • کارشناس آموزش دوره دوم متوسطه
  02532938035
 • کارشناس مسئول فنی حرفه ای
  02532938036
 • کارشناس مسئول کاردانش
  02532909352