23 جمادی‌الثانی 1443

 • دفتر متوسطه نظري
  02188305558
 • دفتر متوسطه اول
  02188309262
 • دفتركاردانش
  02188301025
 • دفترفني و حرفه اي
  02188846789
 • نشاني معاونت آموزش متوسطه
  تهران-خيابان ايرانشهر جنوبي- نبش طالقاني- ساختمان شهيد بهشتي (شماره 3)
 • كدپستي معاونت آموزش متوسطه
  1581735913
 • نمابر معاونت آموزش متوسطه
  88826350
 • پست الكترونيكي معاونت آموزش متوسطه
  se@medu.ir
 • معاونت آموزش متوسطه
  02188826351
 • روابط عمومی معاونت
  02188381039