13 شوال 1443

 • دفتر مدیر کل
  02632528384
 • دفتر معاونت ابتدایی
  02632507204
 • دفتر معاونت پرورشی
  02632512423
 • دفتر معاونت تربیت بدنی
  02632536005
 • دفتر معاونت سواد آموزی
  02632548404
 • دفتر معاونت پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع
  02632527978
 • دفتر معاونت متوسطه
  02632533020
 • اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
  02632525657
 • اداره روابط عمومی
  02632543930
 • اداره رفاه و پشتیبانی
  02632536242