11 جمادی‌الثانی 1443

 • دفتر مدیر کل
  38260488
 • معاون آموزش متوسطه
  38274714
 • معاون توسعه ی مدیریت و پشتیبانی
  38261958
 • معاون پرورشی و تربیت بدنی
  38274718
 • معاون تربیت بدنی و سلامت
  38274654
 • معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
  38274653
 • معاون سواد آموزی
  38266460
 • آموزش و پرورش استثنایی استان
  38258315
 • اداره ی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
  38260595
 • آدرس پستی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان
  همدان-خیابان طالقانی-خیابان فرهنگ-کدپستی:6515738448
 • معاون آموزش ابتدایی
  38268073
 • تلفنخانه اداره کل
  08138264041
 • اداره آموزش و پرورش ناحیه 1 همدان
  08132523091
 • اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان
  08138252527
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان ملایر
  08133348800
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند
  08133237311
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان کبودرآهنگ
  08135222214
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد
  08133149250
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان تویسرکان
  08134922520
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان فامنین
  08136826362
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان رزن
  08136222025
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان درگزین
  08136463055
 • اداره آموزش و پرورش شهرستان بهار
  08134502101
 • اداره آموزش و پرورش منطقه لالجین
  08134524646
 • اداره آموزش و پرورش منطقه جوکار
  08132173240
 • اداره آموزش و پرورش منطقه قهاوند
  08138462300
 • اداره آموزش و پرورش منطقه قلقلرود
  08134737234
 • اداره آموزش و پرورش منطقه سامن
  08132422201
 • اداره آموزش و پرورش منطقه سردرود
  08136423339
 • اداره آموزش و پرورش منطقه گل تپه
  08135328311
 • اداره آموزش و پرورش منطقه خزل
  08133722105
 • اداره فناوری
  08138270727