16 ذیحجه 1441

 • تلفنخانه
  06633402051-3
 • روابط عمومی و اطلاع رسانی
  06633403098
 • دفتر مدیر کل
  06633405029 06633402599
 • معاون آموزش متوسطه
  06633420083
 • معاون آموزش ابتدایی
  06633410539
 • معاون توسعه ی مدیریت و پشتیبانی
  06633406700
 • معاون ورزش و سلامت
  06633410537
 • معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی
  06633401771
 • ضمن خدمت
  06633412107
 • خانه معلم ناحیه یک
  06633201179 06633201181 06633201183
 • خانه معلم ناحیه دو
  06633427868
 • دبیرخانه
  06633404065-06633410540
 • معاونت پرورشی
  06633406496
 • کارشناسی تعهد دبیری
  06633420086
 • اداره ی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
  06633405400
 • اداره فناوری اطلاعات
  06633401773
 • فکس
  06633404065
 • کد پستی اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان( بدون صفر ابتدایی)
  06814639599