پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ ۱۱:۳۰:۳۲
کدمطلب: JiLNpdyr
لطفا آمار غلط ندهيد

روزنامه همشهري

در پي درج مطلب در روزنامه همشهري به تاريخ 10 بهمن ماه 95 با عنوان « لطفا آمار غلط ندهيد» جوابيه سازمان نوسازي توسعه و تجهيز مدارس كشور به شرح زير است:

ضمن تشكر از دقت نظر خبرنگار محترم روزنامه همشهري ، پس از تصويب قانون تخريب و بازسازي تاكنون بيش از 48% كلاسهاي تخريبي ، بازسازي شده و در خصوص مقاوم سازي كلاس هاي نيازمند مقاوم سازي نيز در صد عملكرد بالغ بر 24% مي باشد، ‌با اين حال در اولويت بندي ايمن سازي مدارس با توجه به زلزله خيزي كشور ساير بلاياي طبيعي، اولويت اول ايمن سازي مدارس به بازسازي كلاس هاي فرسوده و غيراستاندارد كه اصطلاحا تخريبي ناميده مي شوند اختصاص مي يابد،‌ بدين لحاظ بازسازي 68 هزار كلاس درس تخريبي با اعتبار بالغ بر 120 هزار ميليارد ريال در اولويت وزارت متبوع مي باشد، بديهي است چنانچه منابع كافي دراختيار قرار گيرد، مقاوم سازي بيش از 96 هزار كلاس درس نيازمند مقاوم سازي نيز از ضرورت هاي اجتناب ناپذير وزارت آموزش و پرورش مي باشد كه در مجموع بيش از 164 هزار كلاس درس را شامل مي شوند . همچنين در خصوص استخراج ليست مدارس فاقد سيستم گرمايشي استاندارد، عليرغم اطلاعات موجود در شناسنامه فني فضا، ‌از آنجايي كه اين موضوع در سال 1389 يعني 6 سال قبل و با تمركز بر استحكام مدارس برداشت گرديده است لذا طي مدت فوق سيستم هاي گرمايشي مدارس نيز دچار فرسودگي شده است واين سيستم ها بطور مستمر نيازمند بروز رساني اطلاعات مي باشد .

به اشتراک بگذارید :