تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۱۴:۲۶:۵۸
کدمطلب: 3Z21kV8r
جشنواره خوارزمي وجهه پژوهش را تخريب مي كند / هزينه 100 ميليوني خانواده ها براي نخبه كردن فرزندان

خبرگزاري فارس

در پي درج مطلب در خبرگزاري فارس در 23 خرداد ماه 96 با عنوان « جشنواره خوارزمي وجهه پژوهش را تخريب مي كند / هزينه 100 ميليوني خانواده ها براي نخبه كردن فرزندان» عين جوابيه مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان به شرح زير است:

1-جشنواره جوان خوارزمي، يكي از معتبرترين جشنواره هاي علمي كشور در سطح ملي است كه بخش دانش آموزي آن با 10 سال فعاليت درجشنواره بين المللي خوارزمي و 19 سال فعاليت همراه با بخش دانشجويي و آزاد، داراي قدمت 29 ساله مي¬باشد.

2ـ بر اساس يك تحقيق ميداني كه توسط دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در سال 1391 با ارائه پرسشنامه و انجام مصاحبه با شركت كنندگان و عوامل علمي و اجرايي سراسر كشور انجام شده است، جشنواره جوان خوارزمي به عنوان عاملي مؤثر در پرورش و رشد خلاقيت و نوآوري شناخته شده است، كه اصل تحقيق فوق، در ستاد جشنواره و دانشگاه مذكور موجود است.

3ـ مدير پژوهش سراهاي شهرتهران با طرح موضوعاتي چون «كاهش شركت‌كنندگان درجشنواره جوان خوارزمي، عدم حمايت مالي از پژوهش‌سراهاي دانش آموزي، عدم توجه به پژوهش در نظام آموزش و پرورش، عدم شايسته سالاري، نهادينه نشدن پژوهش محوري در كشور، اولويت كنكور بر پژوهش نزد مسئولان واحدهاي آموزشي » استدلال نموده است كه جشنواره جوان خوارزمي موجب تنفر دانش آموزان از پژوهش شده است. دركدام پژوهش علمي، اين چنين نتيجه گيري واستدلال مي كنند؟! چگونه مي شود با توجه به دلايل مذكور، موجبات تنفر دانش آموزان از پژوهش را  از جشنواره جوان خوارزمي استنباط نمود؟! مستند ايشان در بيان اين نظر چيست؟!

4ـ (آقاي دشتي‌پور) از كاهش شركت كنندگان درسال هاي اخير خبر داده است. در اين سال ها وي مسئوليت مديريت پژوهش سراها و دبيري جشنواره جوان خوارزمي شهرتهران را برعهده داشته است. بنابراين، اولاً طرح مسأله تنفر دانش آموزان از پژوهش در ديگر استان ها، بدون انجام تحقيق ميداني در سطح كشور و بدون دريافت نظرات مسئولان و عوامل علمي و اجرايي و شركت‌كنندگان استان ها وفقط با اتكاء بر اطلاعات شهرتهران، علمي، صحيح و منطقي نيست. ثانياً، اگر اين اتفاق در سال هاي اخير در شهرتهران رخ داده است، بخشي از مسئوليت امر متوجه نامبرده، به عنوان متولي امر است، و به عنوان مدير پژوهش سراهاي دانش آموزي و دبير وقت جشنواره جوان خوارزمي شهر تهران بايد پاسخگو باشند؛ زيرا قبل از ايشان شاهد چنين وضعيتي (البته به زعم ايشان) در شهرتهران نبوديم و در ديگر استان ها هم نظري از سوي مسئولان آموزش وپرورش يا جشنواره جوان خوارزمي يا ديگر افراد صاحب¬نظر، مبني بر نقش جشنواره در تنفر دانش آموزان نسبت به پژوهش  ارائه نشده است.

5ـ كاهش تعداد شركت‌كنندگان درجشنواره جوان خوارزمي، علل متعددي دارد كه يكي از عوامل اصلي آن، حذف يك پايه از پايه‌هاي متوسطه دوم، با توجه به تغيير نظام آموزشي كشور مي‌باشد. ضمن اينكه كاهش تعداد شركت‌كنندگان در جشنواره كه خود متأثر از عوامل ديگر است، نمي تواند به  معناي آن باشد كه جشنواره جوان خوارزمي موجب تنفر دانش‌آموزان از پژوهش شده است.

6ـ ايشان اظهار داشتند: «رويه فعلي جشنواره خوارزمي به نخبه پروري منجر نمي شود». هيچ يك از اهداف ده گانه جشنواره اشاره اي به نخبه پروري ندارد و هدف جشنواره، «نخبه پروري» نيست. هدف جشنواره فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي ايجاد،  پرورش، رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيت ها، توسعه و تعميق روحيه پژوهش و نوآوري و ارج‌نهادن به دستاوردهاي علمي و فني دانش آموزان و هنرجويان و ساير مواردي است كه در شيوه نامه و آيين نامه به آن اشاره شده است.

7ـ نامبرده بيان كردند «... با تبليغات گسترده، موفقيت در جشنواره را ورود بدون كنكوردر دانشگاه اعلام كردند.» در هيچ بخشنامه و آيين نامه اي چنين موضوعي قيد نشده و حتي در آيين نامه اجرايي جشنواره با عنوان برجسته به شرح زير تاكيد شده است:

*تذكر مهم:

 با عنايت به اين‌که جشنواره جوان خوارزمی، عرصه رقابت علمی و پژوهشی بين پژوهشگران، مبتکران و مخترعان جوان کشور است، بنابراين، انتخاب جشنواره به جای کنکور، برای ورود به دانشگاه، گزينه مناسبی نمی باشد. درنتيجه، به دانش آموزان تأکيد گردد که از انتخاب جشنواره به جای کنکور، برای ورود به دانشگاه خودداری نمايند .

8ـ ايشان بيان داشتند: «برخي گزارش ها از هزينه صدميليون توماني حكايت دارد.» ستاد جشنواره جوان خوارزمي در تمام اطلاع رساني هاي خود در رسانه هاي گروهي، كارگاه ها ، جلسات و بخشنامه ها اعلام نموده است كه با توجه به ضرورت پياده‌سازي طرح، بر اساس هزينه ها، امكانات، محدوديت ها و فرصت ها نسبت به طراحي پروژه اقدام شود. هزينه كدام طرح برگزيده، يكصدميليون تومان است؟! با نگاهي به طرح هاي برگزيده مشاهده خواهيد كرد بسياري از طرح ها كمتر از يكصدهزارتومان هزينه نموده اند.

9 ـ  جاي تعجب است كه وي ثبات در مديريت و گروه هاي علمي و اجرايي را يك اشكال و موجب اعتراض دانسته است! ثبات در مديريت و جايگاه هاي علمي موجب پيشبرد برنامه هاست. امري كه در برنامه هاي علمي و كارشناسي درازمدت بايد لحاظ شود. تغيير بايد بر اساس نياز و ضرورت و در جهت بهبود و توسعه باشد و هر تغييري، توسعه نيست. ضمن آنكه اگر نگاهي به گروه هاي داوري مرحله كشوري در سال هاي اخير داشته باشيد، تغيير 25 تا 30 درصدي را مشاهده خواهيد كرد. از سوي ديگر، با توجه به نظرات ارائه شده از سوي مسئولان، اساتيد راهنما و طراحان در شهر تهران، تغيير كلي داوران در دوره مسئوليت ايشان و تعيين داوران از يك مركز خاص، موجب نارضايتي بسياري از افراد شده است.

10ـ  ايشان بيان داشتند « به دانش آموزان توضيحي پيرامون رد اثر نمي دهند.» اگر  نگاهي به شيوه نامه و فرايند اجرايي بخش دانش آموزي جشنواره جوان خوارزمي در آموزش و پرورش داشته باشيم، مشاهده خواهيم كرد كه پس از هر داوري، به طور رسمي، مرحله تجديدنظر وجود دارد و درخواست تجديدنظر افراد بررسي و پاسخ مكتوب داده خواهد شد كه نتايج مثبت آن در دوره هاي اخير مشخص و مشهود است. در ضمن، براي همه طرح ها كارنامه علمي صادر مي-شود.

11- مدير پژوهش سراهاي شهر تهران، "تقدير از 32 نفر از 7500 شركت كننده در سال گذشته را موجب تخريب وجهه جشنواره مي‌داند." اولاً از 32 نفر تقدير نشده، بلكه 33 طرح مربوط به 47 نفر از دانش آموزان مورد تقدير قرار گرفته است. در كل كشور هم تعداد طرح ها 7420 طرح بوده است كه بيش از 11000 دانش‌آموز در آنها مشاركت داشته اند. كه پس از داوري استاني، تعداد 894 طرح به مرحله كشوري راه يافتند. از اين تعداد نيز 229 طرح كه بيش از 350 دانش‌آموز را در برمي گيرد، توسط ستاد جشنواره مورد تقدير قرار گرفتند. به عبارت ديگر از يك چهارم طرح هاي راه-يافته به مرحله كشوري تقدير شده است. ضمن آنكه مابقي طرح ها در سطح استان مورد تقدير و تشويق قرار مي گيرند.

12ـ  وي از «استيلاي بي چون و چراي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر وزارت آموزش و پرورش در اين جشنواره» سخن گفتند. در حالي كه وزارت آموزش و پرورش در اجراي جشنواره، از تدوين شيوه نامه و ثبت نام تا تحويل  طرح هاي منتخب به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كاملا مستقل است و مقايسه فرايند اجراي جشنواره در دو وزارتخانه، مؤيد اين موضوع است. همچنين، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اجراي بخش داوري خود مستقل مي‌باشد.

13ـ يكي از اصول درج خبر و فنون مصاحبه ، به كارگيري روش علمي براي مطمئن شدن از صحت و دقت خبر براي درج در رسانه هاي جمعي است و انتظار مي رفت آن رسانه محترم به اين موضوع توجه مي‌نمود. وقتي يك فعاليت علمي با قدمت 29 ساله درتمام استان هاي كشور و در«وزارت علوم، تحقيقات وفناوري- سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران» و «وزارت آموزش وپرورش – مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان» اجرا مي شود؛ طرح چنين مباحث، نيازمند آن است كه براي اطمينان از صحت و دقت آن با عوامل علمي و اجرايي ساير استان ها ، ستاد جشنواره در وزارت‌خانه هاي مذكور و نيز شركت كنندگان درجشنواره در تعدادي از استان‌هاي كشور، مصاحبه-هاي تخصصي انجام مي شد.

14- بديهي است طرح چنين مباحث غيرعلمي در رسانه هاي جمعي مي تواند موجبات دلسردي و تضعيف روحيه دانش-آموزان علاقه مند به پژوهش و ايجاد نگرش منفي نسبت به فعاليت هاي پژوهشي در ميهن اسلامي (البته نه تنفر) دربرخي از دانش آموزان و آينده سازان ميهن اسلامي شود.

15ـ ستادجشنواره جوان خوارزمي براين باور است كه جشنواره نيازمند آسيب‌شناسي علمي و پژوهشي است. به همين دليل درسال 1391 از دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي خواسته است تا پژوهشگران علوم انساني آن دانشگاه به طور مستقل، جشنواره جوان خوارزمي را مورد بررسي و آسيب شناسي قراردهند و اكنون نيز از دستاوردها و نتايج  پژوهش هاي علمي و پايان نامه هاي دانشگاهي در اين زمينه استقبال مي كند.

به اشتراک بگذارید :