خانه
تماس با ما
نقشه سایت
طرح های دفتر دبستانی
پروژه های علمی دانش آموزان (جشنواره جابربن حیان)
زمان شروع: چهارشنبه 7 تير 1391
زمان اتمام: چهارشنبه 7 تير 1391

 
اعضاي تيم: معاونت آموزش ابتدایی – دفتر آموزش دبستانی
توضيحات:
بسمه تعالی
 
مجری طرح : معاونت آموزش ابتدایی – دفتر آموزش دبستانی
از هر منطقه دو مدرسه وبعضی از مناطق به صورت اختیاری کل مدارس را تحت پوشش قرار دادند.
تاریخ ارسال : اجرای آزمایشی از سال تحصیلی90-89
 
 
1-    ارزشهای ناظر بر اجرای طرح:آموزه های اسلام،ارزشهای انقلاب اسلامی،سخنان وبیانات امام ومقام معظم رهبری:
-        آیات متعدد قران در باب دقت انسان به نشانه های خداوند در طبیعت
-        ترویج خداشناسی وتوحید از طریق دقت در پدیده های طبیعی
-        روایات واحادیث پیامبر گرامی اسلام وائمه اطهار(ع) در زمینه تحقیق وپژوهش
-        تاکیدات امام راحل(ره) ومقام معظم رهبری در باب لزوم پرداختن زیربنایی دراشاعه فرهنگ تحقیق وپژوهش
-        جایگاه والای عالم ومحقق در نظام اسلامی
2-   اسناد پشتیبان:
-        سند چشم انداز بیست ساله
-        بند دوم وچهارم اصل سوم قانون اساسی
-        اصل سی ام قانون اساسی
-        سند برنامه چهارم وپنجم توسعه
-        سند برنامه درسی ملی
-        راهبردهای معاونت آموزش ابتدایی
3-    سخن مسئولان:
-        سخنان رئیس جمهور در همایش پژوهش وفناوری
-     سخنان مقام عالی وزارت درمراسم هفته پژوهش سال89
4-   عنوان طرح:
- طرح پروژه های علمی دانش آموزان(جشنواره جابربن حیان)
5-   شرح طرح:
- پروژه ی علمی عبارت است از کوشش علمی انفرادی یا گروهی دانش آموزان در باره یک موضوع معيّن که آنان ضمن این کوشش هیجان انگیز علمی ، کار یک دانشمند را انجام می دهند و نگرش ها و مهارت های علمی او را پیدا می کنند . یعنی دانش آموزان سعی می کنند به دقت مشاهده کنند ، سوال بپرسند ، جمع آوری اطلاعات کنند ، فرضیه بسازند ، آزمایش کنند و نتایج کار علمی خود را جمع بندی و ارائه نمایند .
6-   ضرورت طرح:
     اگر حاصل دوره ی تحصیلات مدرسه ای ، تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ، ( سواد به معنی سنتی ) با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست می رود . به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند و به یک یادگیرنده ی مادام العمر تبدیل شوند . به همین منظور علاوه برکسب دانش باید راه و روش یادگیری را هم به آنان بیاموزیم تا میل به یادگیری در آنان تقویت گردد .
 پروژه ی علمی به علت ماهیت هیجانی و اکتشافی خود ،میل به یادگیری را در دانش آموز تقویتمی کند و به علّت ماهیت فرایندی خود راه و روش یادگیری را نیز به او می آموزد بنابراین می تواند ابزاری بسیار قوی در خدمت تعلیم تربیت به معنای واقعی باشد که طبق تعریف یونسکو همانا درک و
به کارگیری مفاهیم ، مهارت های فرایندی ، نگرش ها و ارزش هایی می باشد که شخص را قادر     می سازد دانش و فناوری را با زندگی و فرهنگ جامعه ی خویش مرتبط سازد.
7- مبانی واصول مورد نظر:
-اصل توجه به روحیه کنجکاوی و پرسشگری
- اصل توجه به روش حل مسئله در فرآیند یادگیری
- اصل توجه به تعمق وتامل در مخلوقات خداوند ودرک روابط بین آنها
8- ساحت تربیتی پوشش دهنده طرح:
-        ساحت علمی – آموزشی
-        ساحت زیستی - اجتماعی
9-   ساختار وارکان مورد نظر:
- شورای معلمان آموزشگاه
- کمیته اجرایی منطقه
- کمیته پشتیبانی ونظارت استان
- کمیته برنامه ریزی ستاد
10-اهداف کیفی وکمی طرح:
اهداف کیفی:
1)این طرح زمینه تحقق اهداف دوره ابتدایی ، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را به ویژه در زمینه های زیر فراهم می نماید :
الف ) اهداف علمی،آموزشی.
ب ) اهداف اجتماعی
ج ) اهداف زیستی
2) کمـک به تحقق اهـداف مهارتی درس علوم تجربی نظیر : مشاهده ـ طراحی تحقیق ـ برقراری ارتباط ـ پیش بینی ـ فرضیه سازی ـ کاربرد ابزار ـ اندازه گیری ـ تفسیر یافته ها و نتیجه گیری
3) تقویت مهارتهای زندگی در دانش آموزان نظیر : تصمیم گیری ـ حل مساله ـ برقراری ارتباط با دیگران ـ دوست یابی ـ سخنرانی ودفاع از کار خود در جمع و ....
4) تحقق اهداف نگرشی درس علوم تجربی نظیر : کنجکاوی و جستجو گری علمی ـ نیروی خلاقیت وابتکار ـ پشت کار ـ تمایل به همکاری وتحمل یا احترام گذاشتن به عقاید ونظرات دیگران ـ فکر باز و روشن بینی ـ خود انتقادی و بازنگری نقادانه ـ آمادگی برای پذیرش عدم قطعیت ـ احساس مسئولیت ـ احسـاس اعتماد به نفس و ....
5) شناسایی و تقویت استعدادهای فردی دانش آموزان و ایجاد زمینه ای مناسب برای کار آفرینی:
بسیاری از توانایی ها ، استعدادها و علاقه مندی های دانش آموزان در کلاس های معمولی نمود پیدا نمی کنند و لذا قابل شناخت و پرورش نیستند . پروژه ی علمی ، فرصت مناسبی به وجود می آورد که می توان این استعدادها را مشاهده ، شناسایی و تقویت کرد . بنابراین پروژه ی علمی می تواند راهبرد بسیار مناسبی در تحقق یکی از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش یعنی ایجاد زمینه کارآفرینی دانش آموزان باشد.
6) ارائه مواد درسی به صورت در هم تنیده:
موضوعاتی که برای پروژه های علمی دانش آموزان طراحی می شوند می توانند بسیار گسترده تر از یک موضوع درسی و درواقع میان رشته ای باشند و دانش آموزان ضمن انجام این گونه پروژه ها از دانش و مهارت های متعدد خود استفاده کنند.
7) ایجاد موقعیت مناسبی برای ارزشیابی توصیفی از عملکرد دانش آموزان
8) افزایش توانمندی دانش آموزان در حوزه IT و تشویق آنان به استفاده از ICT برای رفع نیاز های اطلاعاتی مربوط به پروژه های علمی خود .
اهداف کمی: از هر منطقه تعداد حداقل دو مدرسه درگیر انجام طرح می باشند وتعدادی از مناطق به صورت اختیاری همه مدارس را تحت پوشش قرار داده اند.
 
11-طرح های انجام شده یا در حال انجام مشابه طرح مورد نظر:
- طرح پرواز اندیشه ها
 
12-                        طرح های انجام شده یا در حال انجام مغایر با طرح مورد نظر:
 
13-                       طرح های انجام شده یا در حال انجام مکمل طرح مورد نظر:
14-                       سابقه طرح در سایر کشورها:
- آغاز اجرای طرح در کشورهایی همچون کانادا
- درحال حاضراکثر کشورها به این روش روی آورده اند
 
15-                       فعالیت ها واقدامات:
- تهیه شیوه نامه طرح ومستند سازی آن وارسال به استانها
- برگزاری جلسه توجیهی برای روسای گروههای آموزشی
- تهیه راهنمای اجرای طرح ودرج در سایت معاونت آموزش ابتدایی ودفتر آموزش دبستانی
- تهیه cd اجرای کارگاه آموزشی طرح وارسال به استانها
- برگزاری کارگاههای آموزشی برای مجریان طرح در برخی استانها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-                        سیر زمانی اجرای طرح:
جدول زمانبندی اجرای طرح پروژه های علمی دانش آموزان در سال تحصیلی 90-89
ردیف
عنوان
ماه
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
1
تهیه و تدوین شیوه نامه طرح و تشکیل کمیته برنامه ریزی ستاد
 
مهر
 
 
 
 
2
ارسال شیوه نامه اجرایی به کمیته مستندسازی وانجام مراحل اداری
 
آبان
 
 
 
 
3
ارسال شیوه نامه اجرایی به استان ها
 
آبان
 
 
 
 
4
تشکیل کمیته استانی و ارسال دستورالعمل به مناطق
 
آبان
 
 
 
 
5
تشکیل کمیته منطقه ای و ارسال دستورالعمل به مدارس
 
آذر
 
 
 
 
6
تشکیل شورای معلمان آموزشگاه
 
آذر
 
 
 
 
7
برگزاری جلسه توجیهی معلمان راهنمای پروژه ،مدیران وکارشناسان
 
آذر
 
 
 
 
دی
 
 
 
 
8
انتخاب موضوع پروژه و آغاز فعالیت های علمی دانش آموزان
 
دی
 
 
 
 
9
بازدید ازفرایند اجرای طرح توسط کمیته منطقه ای و استانی
 
بهمن
 
 
 
 
10
برگزاری نمایشگاه آموزشگاهی و داوری و انتخاب پروژه های برتر
 
اسفند
 
 
 
 
11
تقدیر از دانش آموزان ومعلمان راهنمای پروژه های برتر در سطح آموزشگاه
اسفند
 
 
 
 
12
برگزاری نمایشگاه مرحله منطقه ای و داوری و انتخاب پروژه های برتر
اسفند
 
 
 
 
13
تقدیر از دانش آموزان ، رابطین ، مدیران ومعلمان راهنمای پروژه های برتر در سطح منطقه
اسفند
 
 
 
 
14
برگزاری نمایشگاه مرحله استانی و داوری و انتخاب پروژه های برتر
 
اردیبهشت
 
 
 
 
15
تقدیر از دانش آموزان ، مدیران، رابطین ومعلمان راهنمای پروژه های برتر در سطح استان
اردیبهشت
 
 
 
 
16
برگزاری نمایشگاه مرحله کشوری و داوری و انتخاب پروژه های برتر
تیر
 
 
 
 
17
تقدیر از دانش آموزان، مدیران، رابطین    ومعلمان راهنمای پروژه های برتر در سطح کشور
تیر
 
 
 
 
 
 
17-                       اعتبارات وتجهیزات مورد نیاز:
- اعتبارات مورد نیاز طرح از محل اعتبارات تخصیصی معاونت آموزش ابتدایی و اعتبارات استانی قابل تامین می باشد .
  
18-                       ظرفیت ها یا قابلیت های موجود درون وبرون وزارتی کمک کننده به اجرای طرح:
- حمایت وپشتیبانی از جانب مقام عالی وزارت
- معاونت پشتیبانی
- روابط عمومی
- کمک اولیا
- سایر نهادها
19-                        اقدامات هماهنگی،حمایتی وپشتیبانی مورد نیاز:
- کمیته مستند سازی جهت ارسال دستورالعمل
- حمایت مالی
20-                        نشست های توجیهی وتخصصی پیش بینی شده:
- گردهمایی روسای تکنولوژی وگروههای آموزشی ابتدایی
21-                        کارگاههای آموزشی وجلسات هم اندیشی پیش بینی گردیده:
- اجرای کارگاههای آموزشی برای کارشناسان،مدیران ومعلمان
22-                       جزوات وبروشورهای در نظر گرفته شده:
- تهیه وارسال راهنمای اجرای پروژه های علمی، چگونگی انتخاب موضوع پروژه،بروشور برای اولیا، سخنی با کارشناسان،سخنی با معلمان،فرم های داوری،برنامه زمانبندی
23-                      دستاوردها ونتایج:
چون اجرای طرح به صورت فرآیندی می باشد لذا پیامدهای آن در جامعه قابل بررسی می باشد ولی برونداد واسطه ای آن در ارزشیابی پایانی و نمایشگاهها متبلور خواهدشد.
24-                      مکانیزم نظارت بر طرح:
تشکیل کمیته های نظارتی در سطوح ستاد ، استان ومنطقه
25-                      مشکلات موانع:
- عدم توجیه کامل مجریان
- نیاز به اعتبارات مالی
26-                       راهکارها وپیشنهادها:
- تامین اعتبارات مالی مورد نیاز
- در نظر گرفتن دوره های آموزش ضمن خدمت مدرسان ومدیران ومعلمان مجری طرح
27-                      بازخورد:
-        نظارت بر نحوه اجرای طرح وپاسخگویی به مشکلات اجرایی وآموزشی
-        ارزشیابی ازطرح جهت جهت اشاعه آن در سال تحصیلی آینده
 
28-                      استلزامات طرح:
-        دوره آموزشی برای کارشناسان، مدیران ومعلمان مدارس
-        اعتبار مورد نیاز به صورت سرانه پژوهشی
29-                       حمایت وپشتیبان درون وبرون وزارتی: در بند 18 ذکر شده است
 
امتیاز دهی
 
 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (meduguest)


Powered By Sigma ITID.